Política de privacidad

El Titular garanteix el compliment d’allò descrit a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.  

Quan li siguin sol·licitades les dades personals a través del present lloc web, l’ Usuari els incorporarà voluntàriament i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitima pel seu tractament de dades, així com la possibilitat i procediment per exercir els seus drets conforme allò disposat a la citada Llei Orgànica de PD i Garantia de Drets Digitals 3/2018. 

L’ usuari garanteix que les dades personals facilitades seran veraces i es fa responsable de comunicar a LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades.  

LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en Dret.  

La complementació de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquestes inexactes, LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.  

LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. es compromet a recopilar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació.   Així mateix LA CLAVE ESCUELA DE BAILE, S.L. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable. 

Si te alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a administracion@laclavemataro.com.